Peda-forum 2017

UBIIKIN 360o OPPIMISYMPÄRISTÖN VAIKUTTAVUUS BIOANALYYTIKKOJEN OPINNOISSA

Mitä?

Tässä tutkimuksessa kehitettiin ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun ja oppimisen mahdollistava ubiikki 360o oppimisympäristö ja arvioitiin sen vaikuttavuutta bioanalyytikkojen opinnoissa.

Miksi?

Digitaalisten mahdollisuuksien myötä opetus ja oppiminen ovat siirtymässä, opettajalähtöisestä opiskelusta, opiskelijan omaan aktiivisuuteen perustuvaan oppimiseen, jossa oppija voi valita itselle sopivan ajan, paikan ja opiskelun keston.

Miten?

Bioanalytiikan ubiikin oppimisympäristön kehittäminen perustui systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen (n=7) ja kvasi-kokeelliseen pilottitutkimukseen (n=57). Oppimisympäristön vaikuttavuutta arvioitiin tutkimuksessa, jossa vertailu tehtiin perinteiseen verkko-oppimisympäristöön, kvasi-kokeellisessa tutkimusasetelmassa. Vaikuttavuutta arvioitiin opiskelijoiden tyytyväisyyden (n=112) ja osaamisen vahvistumisen (n=115) näkökulmista.

Mitkä ovat lopputulokset?

Tyytyväisyys koettiin molemmissa ryhmissä korkeaksi, eikä sen osalta ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkittävää eroa. Osaamisen vahvistumista arvioitiin tietotestillä ja itsearvioinnilla, jotka yhdessä muodostivat mitattavan osaamisen. Mittaus toteutettiin alku- ja loppumittauksina, joiden välille muodostui tilastollisesti merkittävä ero molemmissa ryhmissä. Lisäksi merkittävä ero syntyi kokeellisen- ja kontrolliryhmän loppumittausten välille. Tulosten mukaan ubiikissa oppimisympäristössä opittiin paremmin kuin perinteisessä verkko-oppimisympäristössä opiskellen. Ubiikkissa oppimisympäristössä yhdistyvät digitaaliset ja autenttiset oppimisympäristöt, toiminnallisten objektien ja sensoriteknologian välityksellä. Uusia menetelmiä kehitettäessä ja käyttöönotettaessa tulee varmistua niiden soveltuvuudesta, käytettävyydestä ja vaikuttavuudesta suhteessa asetettuihin oppimisen tavoitteisiin, tavoiteltuihin oppimistuotoksiin, tietoihin ja taitoihin. Myös opiskelijoiden tyytyväisyydellä on merkittävä rooli implemetoitaessa uusia teknologituettuja oppimis- ja opiskelumenetelmiä. Tulokset vahvistavat kehitetyn ubiikin oppimisympäristön vaikuttavuuden sekä tyytyväisyyden että osaamisen vahvistumisen näkökulmista, samalla mahdollistaen joustavan opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta ja opintojen yksilöllisen etenemisen osana ammattikorkeakoulun oppimisyhteisöä. Tulokset osoittavat innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämisen positiivisen potentiaalin kiistattomasti.